Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. NČA nerealizuje vlastní projekty, nepodporuje provoz škol architektury a nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně. Sídlo NČA je v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze, kancelářské prostory má nadace na základě věcného břemene v budově Mánes.

Podpořené projekty

Katalog lidové architektury

Barrister and Principal, o.p.s., Brno
publikace
20 000,- Kč

ERA 21 Ročník 2015

ERA Média s.r.o., Brno
časopis
60 000,- Kč

Česká architektura 2013-2014

Prostor-Architektura, Interiér, Design o.p.s., Praha
publikace
50 000,- Kč

Kengo Kuma

Architectura o.s./GJF Praha
výstava
30 000,- Kč

Industriál a umění

Lenka Popelová, Praha
publikace
30 000,- Kč

Život a dílo Alfréda Neumanna

Kabinet architektury o.s., Moravská Ostrava
výstava a katalog
50 000,- Kč

Tvorba míst

Společnost pro taneční a múzickou výchovu
výstava A.Caminady - Prášily na Šumavě
30 000,- Kč

Živé proStory Žďár 2015

Žijeme Žďárem o.s., Žďár nad Sázavou
přednášky, workshop a výstava
30 000,- Kč

Sídliště cz

Jitka Molnárová, Konárovice
video, publikace, web
15 000,- Kč

Život v architektuře

Umění do Znojma, z.s.
výstava, přednášky, Den architektury Znojmo
30 000,- Kč

Tištěná architektura

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
cyklus přednášek ve Vladimírově knihkupectví Jablonec
30 000,- Kč

Jablonec-Gablonz.net

o.s. PLAC, Jablonec nad Nisou
online databáze architektů a staveb
15 000,- Kč

Architektura ve vzdělávání

Kristýna Stará, Praha
zpracování informací pro internetový portál
20 000,- Kč

Offcity architekti 2015

o.s. Offcity, Pardubice
cyklus přednášek
30 000,- Kč

Ostravské přednášky a akce věnované architektuře

Fiducia o.s., Ostrava
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Open House Praha 2015

Open House Praha z.ú.
festival
20 000,- Kč

Cena Rudolfa Eitelbetgera za realizaci v oblasti architektury

Za krásnou Olomouc o.s., Olomouc
soutěž a výstava
20 000,- Kč

Základy urbanistické gramotnosti

4AM z.s. Brno
výstava
50 000,- Kč

Konsonance moderny

4AM z.s. Brno
dokumetární film
30 000,- Kč

Vo Trong Nghia Architects

Galerie architektury Brno o.s.
výstava
75 000,- Kč

6 přednášek o architektuře

Aarchitektura o.s., Zlín
cyklus sympozií
30 000,- Kč

Mezinárodní den architektury 2015

o.s. Kruh, Praha
oslava dne architektury
100 000,- Kč

Švýcarsko-české inspirace

o.s. Kruh, Praha
sborník textů
30 000,- Kč

Architektky

o.s. Kruh, Praha
cyklus přednášek
40 000,- Kč

Publikace o urban.kompozicích území prům.podniků

Tereza Vokurková, Jablonec nad Nisou
publikace
30 000,- Kč

Lidová škola urbanismu

Praguewatch o.s. Praha
cyklus přednášek
15 000,- Kč

24 Bauwerke/24staveb

Markéta Mráčková Praha
publikace
30 000,- Kč

Auguste Perret a česká architektura

Nakladatelství Aula, Praha
publikace
30 000,- Kč

2015  2014 >

Aktuality

Volby do SR a DR NČA 2015

Správní rada Nadace české architektury vyhlašuje podle čl. 11 a čl. 14 Statutu NČA volby do orgánů NČA, a to na dvě místa ve správní radě a na jedno místo v dozorčí radě. Mandáty jsou na tříleté volební období.
Návrhy kandidátů mohou předkládat fyzické i právnické osoby působící v oblasti aktivit NČA.

Návrh musí obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta, jeho trvalé bydliště a rodné číslo, název orgánu, do kterého kandiduje a stručné odůvodnění kandidatury, dále pak kontaktní údaje kandidáta. Pro zaslání návrhu je vhodné použít přiložený formulář.
Formulář volby 2015 (WORD)
Formulář volby 2015 (PDF)

Dále je nutné připojit písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
Kandidát musí předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, a měl by též poskytnout strukturovaný životopis a motivační dopis.

Požadované materiály je nutno zaslat na mailovou adresu: nca@nca.info do 30.11.2015.

Volby proběhnou 2.12.2015.
K 5.12.2015 končí tříleté mandáty Aleši Burianovi a Josefu Kiszkovi ve správní radě NČA a Renatě Vrábelové v dozorčí radě NČA.

Grantové řízení 2016

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů (resp. nadačních příspěvků) pro rok 2016 v oblasti architektury, se zaměřením na podporu vnímání kultury vystavěného prostředí širší veřejností.

Částka předběžně určena k rozdělení je 800 000 Kč.
Případná úprava (navýšení) částky je závislá na finálním hospodářském výsledku, z něhož jsou prostředky převáděny na Fond rozvoje a rozdělovány v grantovém řízení. Toto bude potvrzeno ve 2.pol. ledna 2016.

1. Výběrové řízení je určeno pro:
– občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti
– veřejnoprávní instituce
– příspěvkové a rozpočtové organizace za podmínky, že se budou podílet 50% na realizaci projektu
– fyzické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace)
– právnické osoby (financováno z vlastních zdrojů nadace).

2. Žádost musí obsahovat:
- vyplněný formulář
- základní popis projektu v rozsahu maximálně 2 A4 + další přílohy dle uvážení žadatele
- rozpočet projektu včetně předpokládaného dalšího finančního zajištění
- jedno stručné odborné doporučení
- kopii dokladu o registraci organizace
- kopie statutu nebo stanov organizace
- kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
- čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů.

3. Vyplněný formulář
ke stažení zde (PDF),
popis a rozpočet projektu včetně všech příloh je nutné předat formou jednoho PDF souboru a zaslat do 8.1.2016
na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemnou žádost doručit do kanceláře NČA, Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 do stejného data, kontaktní osoba: Richard Schinko, tel.: +420 605 221 221.

4. Je-li žadatel příjemce grantu z minulého roku, musí společně s žádostí předložit zprávu o stavu realizace tohoto grantu.

5. Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 5.2. 2016, výsledky budou zveřejněny na webu nadace, příspěvky budou vypláceny od 2.čtvrtletí roku 2016 dle termínu realizace.

6. Veškeré zaslané materiály budou použity pouze pro potřeby výběrového řízení a zůstanou uchovány v archivu nadace.


Nadace české architektury
korespondenční adresa: Mánes, Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
kontaktní osoba: Richard Schinko,
e-mail: schinko@nca.info,
http://www.nca.info